Hoppa till innehåll

Stöld, rån och tillgreppsbrott

Är du misstänkt för stöld, grov stöld, rån, grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel eller egenmäktigt förfarande och behöver en försvarsadvokat?

Har du blivit utsatt för grov stöld, rån eller grovt rån och behöver ett målsägandebiträde?

RING OSS! VI HJÄLPER DIG!

I åttonde kapitlet Brottsbalken regleras situationer där någon tar något utan annans tillstånd.

Mot bakgrund av hur brotten är utformade kan en skicklig försvarsadvokat argumentera och arbeta för att ett brott som åklagaren anser vara t.ex. ett grovt rån med högt straffvärde istället av domstolen anses vara en grov stöld, ett häleri eller liknande med betydligt lägre straff om den misstänkte inte blir frikänd.

Att bli utsatt för en grov stöld, ett rån eller grovt rån innebär för de flesta en både obehaglig och kränkande upplevelse som kan ge svåra psykiska effekter. Att ha en erfaren och skicklig advokat eller jurist som målsägandebiträde vid sin sida kan göra att polisförhör och rättegång blir en mindre jobbig upplevelse. Dessutom går målsägandebiträdet in och biträder åklagaren om du vill, vilket innebär att målsägandebiträdet går in som en ”extra åklagare” och gör allt som är möjligt för att få den misstänkte gärningspersonen dömd för brottet.

I Brottsbalken anges följande.

STÖLD OCH GROV STÖLD

8 kap. 1 § Brottsbalken

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

8 kap. 4 § Brottsbalken

Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov stöld dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

RÅN OCH GROVT RÅN

8 kap. 5 § Brottsbalken

Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är förfarande som avses i första stycket med hänsyn till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, dömes dock ej för rån utan för annat brott som förfarandet innefattar.

8 kap. 6 § Brottsbalken

Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grovt rån dömas till fängelse, lägst fyra och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om han eljest visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning.