Hoppa till innehåll

Utsatt för våldtäkt? – Begär målsägandebiträde!

Har du blivit utsatt för våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande eller liknande brott och behöver ett målsägandebiträde?

RING ADVOKAT MARTIN CULLBERG! 0700-100100. MARTIN CULLBERG HJÄLPER DIG!

Brotten i sjätte kapitlet Brottsbalken innefattar sexualbrott, vilket avser brott där någon mot en annan persons vilja utsätter den för handlingar av sexuell natur.

Om du blivit utsatt för brott behöver du hjälp av en specialist. Hanteringen av sexualbrott innefattar känsliga avväganden och ett oerfaret eller oskickligt målsägandebiträde kan ställa till med mer skada än nytta.

I Brottsbalken anges följande rörande våldtäkt.

6 kap. 1 § Brottsbalken

1 § Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett vaginalt, analt eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst tre och högst sex år. Detsamma gäller den som förmår en person som inte deltar frivilligt att företa eller tåla en sådan handling. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om
1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,
2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller
3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Om brottet är mindre grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2022:1043).

1 a § Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar.
Lag (2018:618).