Hoppa till innehåll

Brott mot liv och hälsa

Är du misstänkt för mord, dråp, misshandel eller grov misshandel eller försök till brott och behöver en skicklig försvarsadvokat?

Har du blivit utsatt för mordförsök, misshandel eller grov misshandel och behöver ett målsägandebiträde? Att bli utsatt för ett mordförsök eller en misshandel kan vara en oerhört skrämmande och kränkande upplevelse. Dina skador kan medföra långvariga men som du kan ha rätt till skadestånd för. Det är viktigt att du som brottsoffer känner att du får stöd från ditt målsägandebiträde.

RING OSS! VI HJÄLPER DIG!

I 3.e kapitlet i brottsbalken behandlas brotten mot person. De innefattar bl.a. mord, dråp, misshandel och grov misshandel. För alla brott förutom ringa misshandel har du rätt till en försvarsadvokat generellt sett.

Misstankar om våld mellan personer kan ha en mängd olika förklaringar och det som kan se ut som en brottslig våldsgärning kan i praktiken vara en straffri nödvärnshandling (självförsvar i dagligt tal).

Med en skicklig försvarsadvokat kan en gärning som åklagaren exempelvis anser ska vara ett mordförsök istället rubriceras som en grov misshandel, en grov misshandel kan istället ses som en misshandel av normalgrad. Skillnaden i hur domstolen bedömer gärningen får betydande skillnader i antal år i fängelse, om den misstänkte skulle dömas för gärningen.

När vi arbetar med en misstanke om brott mot person utreder vi alltid möjligheterna att se gärningen som en nödvärnshandling eller om det finns utrymme för att bedöma den som mindre allvarlig än vad åklagaren gjort. Har andra personer varit på plats är det av yttersta vikt att utreda vilken roll den misstänkte har haft för att kunna peka på alternativa förklaringar till den som åklagaren lägger fram. Kan åklagaren inte motbevisa den alternativa förklaringen och den inte är orimlig så kommer den misstänkte att frikännas.

Vi har med framgång försvarat ett stort antal personer misstänkta för mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel och försök till dessa brott och har en specialistkunskap som gör oss till ditt självklara val som försvarsadvokater.

Är du utsatt för brott har du på motsvarande sätt som ovan rätt till ett målsägandebiträde. Vi kommer se till att du känner dig trygg vid polisförhör, att alla relevanta utredningsåtgärder vidtas, att inga viktiga frågor missas och att du tillerkänns maximalt skadestånd för det du utsatts för. Eftersom vi också jobbar som försvarsadvokater så vet vi vilka frågor som är viktigast att vara förberedd på och vilka frågor vi ska ställa till den misstänkte vid rättegången.

Lagtexten rörande några av brotten i 3:e kap brottsbalken återfinns nedan.

MORD

3 kap. 1 § Brottsbalken

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.

DRÅP

3 kap. 2 § Brottsbalken

Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

MISSHANDEL OCH GROV MISSHANDEL

3 kap. 5 § Brottsbalken

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 kap. 6 § Brottsbalken

Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.