Hoppa till innehåll

Förskingring, trolöshet mot huvudman

Är du misstänkt för förskingring, trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande, mutbrott eller olovligt brukande och behöver en försvarsadvokat?

Har du blivit utsatt för förskingring eller annat förfarande som ryms i 10 kap Brottsbalken och behöver ett målsägandebiträde?

RING OSS! VI HJÄLPER DIG!

Brottsbalkens 10 kap. behandlar förskingring, trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande, mutbrott och olovligt brukande.

Lagtexten rörande förskingring och trolöshet mot huvudman anges nedan.

FÖRSKINGRING OCH GROV FÖRSKINGRING

10 kap. 1 § Brottsbalken

Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år.

10 kap. 3 § Brottsbalken

Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov förskingring dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen missbrukat ansvarsfull ställning eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

TROLÖSHET MOT HUVUDMAN OCH GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN

10 kap. 5 § Brottsbalken

Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte, om gärningen är belagd med straff enligt 1–3 §§.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.