Hoppa till innehåll

Skattebrott

Är du misstänkt för skattebrott och behöver en försvarsadvokat?

RING OSS! VI HJÄLPER DIG!

Skattebrott och grovt skattebrott återfinns i Skattebrottslagen.

SKATTEBROTT OCH GROVT SKATTEBROTT

2 § Skattebrottslag

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.

4 § Skattebrottslag

Om brott som avses i 2 § är att anse som grovt, döms för grovt skattebrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av synnerligen farlig art.